Sanctuary of Zeus, Athens, Greece, 2017.10.20
Sanctuary of Zeus, Apostolou Pavlou, Athens, Greece, 2017.10.20.
iPhone 7, all auto.